උසස් පෙළ සිංහල සාහිත්‍යය විචාර එකතුව

01 – පක්ෂි භාෂාව -ආනන්ද රාජකරුණා- අරමුණ :-             සොබා දහමේ අපූර්වත්වය මැනවින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් ඊට සංවේදීව ජීවත් වීමෙන් සොබා දහම, ලෝකය මැනවින් අවබෝධ කර ගත හැකි බව පාඨක සිත තුළ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම. වස්තු විෂය :-             පක්ෂීන් සිය අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා පක්ෂී නාදය පරිසරයට සංවේදී මිනිසුන් වහා අවබෝධ කර ගන්නා […]

Read More →
Ananda College-2010-Last Term-Chemistry-Grade-13

Here is the Advanced Level Chemistry paper of Ananda Vidyalaya, Colombo in 2010. Follow this link to download PDF. Share with your friends. කොළඔ ආනන්ද විද්‍යාලයේ 2010 වර්ෂයේ වාර අවසාන රසායන විද්‍යා ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍ය පහතින් ලබාගත හැක. ඔබගේ මිතුරන් අතරේ ද හුවමාරු කරගන්න.

Read More →
Ananda Vidyalaya Colombo 10 – 2012 – Grade 12 Final – Physics – MCQ

Use these previous exam papers to revise and prepare for the upcoming Advanced Level exams. This way you can find out what you already know and what you don’t know. To Download “Ananda Vidyalaya-2012-Grade 12 Final-Physics – MCQ” Right Click > “Save Target as” [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0B4nWhy8KTcxjTEptVXk4V0RldG8/preview?usp=drivesdk” title=”Ananda Vidyalaya Colombo 10 – 2012 – Grade 12 […]

Read More →