උසස් පෙළ සිංහල සාහිත්‍යය විචාර එකතුව

01 – පක්ෂි භාෂාව -ආනන්ද රාජකරුණා- අරමුණ :-             සොබා දහමේ අපූර්වත්වය මැනවින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් ඊට සංවේදීව ජීවත් වීමෙන් සොබා දහම, ලෝකය මැනවින් අවබෝධ කර ගත හැකි බව පාඨක සිත තුළ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම. වස්තු විෂය :-             පක්ෂීන් සිය අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා පක්ෂී නාදය පරිසරයට සංවේදී මිනිසුන් වහා අවබෝධ කර ගන්නා […]

Read More →
A/L Biology 2018 Model Paper by Dr. Hiran Amarasekara

අාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර විසින් 2018 උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විභාගය වෙනුවෙන් සැකසූ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයයි. Here is the special biology model paper created by Dr. Hiran Amarasekara for year 2018 advanced level. To download please follow this link below. Please share with your friends!  

Read More →
Devi Balikha Vidyalaya-2010-Last Term-Physics-Grade-12

කොළඹ දේවි බාළිකා විද්‍යාලයේ 2010 වර්ෂයේ වාර අවසාන භෞතික විද්‍යාව ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍යයි. 12වන ශ්‍රේණියට අදාළ සියලුම පාඩම් ඒකක ආවරණය වන පරිදි සකසා ඇත. This is the Physics last term test paper of Devi Balikha Vidyalaya – Colombo. This paper has covered all the units of Advanced Level Physics in Grade 12.

Read More →
Anula Vidyalaya-2011-Last Term-Physics-MCQ-Grade-12

කොළඹ අනුලා විද්‍යාලයේ 2011 වර්ෂයේ උසස් පෙළ  භෞතික විද්‍යාව (12 ශ්‍රේණිය) මධ්‍යවාර විභාග ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍යයි. යාන්ත්‍ර‍ විද්‍යාව, දෝලන හා තරංග, ආලෝකය හා ද්‍ර‍වස්ථිතිය යන පාඩම් ඇතුලත් වන සේ සකසා ඇත. This is the Physics midterm test paper (grade 12) of Anula Vidyalaya Colombo in the year 2009. This question paper covers Mechanics, Waves and oscillations, Optics […]

Read More →
Anula Vidyalaya-2009-midterm-Physics-MCQ-Grade-12

කොළඹ අනුලා විද්‍යාලයේ 2009 වර්ෂයේ උසස් පෙළ  භෞතික විද්‍යාව (12 ශ්‍රේණිය) මධ්‍යවාර විභාග ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍යයි. යාන්ත්‍ර‍ විද්‍යාව, දෝලන හා තරංග, ආලෝකය හා ද්‍ර‍වස්ථිතිය යන පාඩම් ඇතුලත් වන සේ සකසා ඇත. This is the Physics midterm test paper (grade 12) of Anula Vidyalaya Colombo in the year 2009. This question paper covers Mechanics, Waves and oscillations, Optics […]

Read More →
Ananda College-2010-Last Term-Chemistry-Grade-13

Here is the Advanced Level Chemistry paper of Ananda Vidyalaya, Colombo in 2010. Follow this link to download PDF. Share with your friends. කොළඔ ආනන්ද විද්‍යාලයේ 2010 වර්ෂයේ වාර අවසාන රසායන විද්‍යා ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍ය පහතින් ලබාගත හැක. ඔබගේ මිතුරන් අතරේ ද හුවමාරු කරගන්න.

Read More →