උසස් පෙළ සිංහල සාහිත්‍යය විචාර එකතුව

01 – පක්ෂි භාෂාව -ආනන්ද රාජකරුණා- අරමුණ :-             සොබා දහමේ අපූර්වත්වය මැනවින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් ඊට සංවේදීව ජීවත් වීමෙන් සොබා දහම, ලෝකය මැනවින් අවබෝධ කර ගත හැකි බව පාඨක සිත තුළ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම. වස්තු විෂය :-             පක්ෂීන් සිය අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා පක්ෂී නාදය පරිසරයට සංවේදී මිනිසුන් වහා අවබෝධ කර ගන්නා […]

Read More →
A/L Biology 2018 Model Paper by Dr. Hiran Amarasekara

අාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර විසින් 2018 උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විභාගය වෙනුවෙන් සැකසූ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයයි. Here is the special biology model paper created by Dr. Hiran Amarasekara for year 2018 advanced level. To download please follow this link below. Please share with your friends!  

Read More →
Ananda Vidyalaya Colombo 10 Grade 12 – Physics – MCQ

Here we’ll bring you Advanced Level Physics question paper of  AnandaVidyalaya Colombo. Ananda Vidyalaya is a currently leading popular school in Sri Lanka, has marked a prominent place in Advanced Level Examination achievements. This is a MCQ Paper including important theories of Advanced Level Physics.  Please share this resource with your friends as well as […]

Read More →
Ananda Vidyalaya Colombo 10 – 2012 – Grade 12 Final – Physics – MCQ

Use these previous exam papers to revise and prepare for the upcoming Advanced Level exams. This way you can find out what you already know and what you don’t know. To Download “Ananda Vidyalaya-2012-Grade 12 Final-Physics – MCQ” Right Click > “Save Target as” [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/0B4nWhy8KTcxjTEptVXk4V0RldG8/preview?usp=drivesdk” title=”Ananda Vidyalaya Colombo 10 – 2012 – Grade 12 […]

Read More →
Classified MCQs – Chemistry – Lessons –10-11-12

Now vamatha provides you classified version of past paper MCQs. You can select the difficult lessons that need more exercises & select past papers questions from here. This includes Chemistry Past Paper MCQs  within 1980 – 2013. වමත දැන් ඔබගේ පසහුව සදහා වර්ගීකරණය කරන ලද බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර ද ඇතුළත් කර ඇත. ඔබට අපහසු පාඩම් […]

Read More →