උසස් පෙළ සිංහල සාහිත්‍යය විචාර එකතුව

01 – පක්ෂි භාෂාව -ආනන්ද රාජකරුණා- අරමුණ :-             සොබා දහමේ අපූර්වත්වය මැනවින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් ඊට සංවේදීව ජීවත් වීමෙන් සොබා දහම, ලෝකය මැනවින් අවබෝධ කර ගත හැකි බව පාඨක සිත තුළ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම. වස්තු විෂය :-             පක්ෂීන් සිය අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා පක්ෂී නාදය පරිසරයට සංවේදී මිනිසුන් වහා අවබෝධ කර ගන්නා […]

Read More →
Anula Vidyalaya-2011-Last Term-Physics-MCQ-Grade-12

කොළඹ අනුලා විද්‍යාලයේ 2011 වර්ෂයේ උසස් පෙළ  භෞතික විද්‍යාව (12 ශ්‍රේණිය) මධ්‍යවාර විභාග ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍යයි. යාන්ත්‍ර‍ විද්‍යාව, දෝලන හා තරංග, ආලෝකය හා ද්‍ර‍වස්ථිතිය යන පාඩම් ඇතුලත් වන සේ සකසා ඇත. This is the Physics midterm test paper (grade 12) of Anula Vidyalaya Colombo in the year 2009. This question paper covers Mechanics, Waves and oscillations, Optics […]

Read More →
Anula Vidyalaya-2009-midterm-Physics-MCQ-Grade-12

කොළඹ අනුලා විද්‍යාලයේ 2009 වර්ෂයේ උසස් පෙළ  භෞතික විද්‍යාව (12 ශ්‍රේණිය) මධ්‍යවාර විභාග ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍යයි. යාන්ත්‍ර‍ විද්‍යාව, දෝලන හා තරංග, ආලෝකය හා ද්‍ර‍වස්ථිතිය යන පාඩම් ඇතුලත් වන සේ සකසා ඇත. This is the Physics midterm test paper (grade 12) of Anula Vidyalaya Colombo in the year 2009. This question paper covers Mechanics, Waves and oscillations, Optics […]

Read More →
Vishakha Vidyalaya Colombo – 2010 – Grade 12 Final – Physics – MCQ

විශාඛා විද්‍යාලයේ 2010 වර්ෂයේ උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණීයේ භෞතික විද්‍යා බහුවරණ ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍යයි. යාන්ත්‍ර‍ විද්‍යාව හා දෝලන හා තරංග පාඩම් ඒකක ආවරණය වන ලෙස සකසා ඇත. ඔබගේ මිතුරන් සමග ද මෙම ප්‍ර‍ශ්න පත්‍ර‍ බෙදාගන්න. කතෘ අයිතීන් සුරකින්න. This is Vishakha Vidyalaya Colombo – 2010 – Grade 12 Final – Physics – MCQ Paper. This question […]

Read More →